Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Úvod

Tento dokument obsahuje informace týkající se zpracování osobních údajů společností  

 • Flexton s.r.o.
 • IČ: 10780564
 • DIČ: CZ 10780564
 • se sídlem: Letná I 390,338 05 Mýto

(dále jen “Zpracovatel”) které Zpracovatel zpracovává v souvislosti s nabízením svého zboží prostřednictvím webové stránky: paletoverohy.cz (dále jen “E-shop”), kdy Zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektů, kteří navštíví jeho web, kontaktují Zpracovatele nebo si u nějak zakoupí zboží (dále jen “Vy”). 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracovatel o Vás zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje zájemců (jméno, příjmení);
 •  kontaktní údaje zájemců (e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (doručovací adresa);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku (číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • informace o objednaném zboží, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami (informace o smlouvě, např. datum uzavření)
 • informace o míře a způsobu využívání služeb (historie nákupů)
 • informace o spokojenosti s nákupem (počet hvězdiček, recenze).
 • identifikační údaje zařízení (IP/Mac adresa);
 • údaje o chování zájemců na webu (pomocí tzv. cookies).

 

 1. Konkrétní případy zpracování osobních údajů

Cookies

V případě, že navštívíte web Zpracovatele, Zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje, tj. údaje o Vašem chování na webu pomocí tzv. cookies. Zpracovatel je oprávněny zpracovávat tyto osobní údaje pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu (právní titul). O tom, jakým způsobem Zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje a za jakými účely, jste informováni samostatně při udělování souhlasu s jejich zpracováním.

E-mail a telefon

V případě, že oslovíte Zpracovatele prostřednictvím e-mailu či telefonu uvedených na webu, zpracovává Zpracovatel za účelem vyřízení Vašeho e-mailu či telefonu Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a případné další osobní údaje, které  Zpracovateli sdělíte v e-mailu či v průběhu telefonického rozhovoru. Právním titulem v tomto případě je oprávněný zájem Zpracovatele na tom, aby mohl Vás kontaktovat a odpovědět na Váš e-mail či Vás znovu telefonicky kontaktovat, přičemž Vaše osobní údaje zpracovává po dobu 2 let od přijetí e-mailu Zpracovatelem nebo od chvíle, kdy Zpracovateli zavoláte. 

Založení uživatelského účtu 

V případě, že si budete na webu Zpracovatele chtít založit uživatelský účet, bude o Vás zpracovatel zpracovávat identifikační, kontaktní a přihlašovací údaje, a to za účelem registrace Vás jako zákazníka, vedení a správy uživatelského účtu. Tyto osobní údaje bude zpracovávat maximálně po dobu 3 let od posledního přihlášení. Právním titulem je v tomto případě nezbytnost pro plnění smlouvy a provedení samotné registrace. 

Pokud si zřídíte uživatelský účet, může Vám Zpracovatel zasílat obchodní nabídky, přičemž za tímto účelem zpracovává Vaše kontaktní údaje. Právním titulem je v tomto případě oprávněný zájem Zpracovatele zasílat Vám jako zákazníkům nabídku vlastních produktů a služeb, a to v mezích zákona. Vaše osobní údaje jsou zpracovány po dobu tří let od Vaše posledního přihlášení k uživatelskému účtu, neodhlásíte-li se předtím od odběru obchodních sdělení. 

V rámci uživatelského účtu můžete také doplnit své osobní údaje, a to za účelem usnadnění Vašeho budoucího nakupování. V tomto případě je rozsah, doba a právní titul zpracování stejný, jako při samotném založení účtu, kdy navíc jsou zpracovány Vaše adresní údaje. 

Objednávkový formulář 

V případě, že se rozhodnete si na webu zakoupit zboží a Vaše údaje nejsou předvyplněn v rámci Vašeho uživatelského účtu, máte možnost zakoupit zboží prostřednictvím objednávkového formuláře. V takovém případě o Vás zpracovatel zpracovává Vaše identifikační, kontaktní, adresní údaje a údaje nezbytné pro realizace platebního styku. Právním titulem je nezbytnost pro splnění smlouvy a Vaše údaje jsou zpracovávány po dobu tří let od dodání zboží či zaplacení kupní ceny, podle toho, co nastane později. Základní údaje (tj. smluvní stran, předmět prodeje), zpracovává Zpracovatel až po dobu deseti let od splnění smlouvy, a to za účelem plnění zákonných povinností, které mu ukládají zákony v oblasti daňového a trestního práva, účetnictví a ochrany spotřebitelů. 

Za účelem zaslání nabídky produktů Zpracovatele tento zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje o míře a způsobů využívání služeb, a to na základě oprávněného zájmů na zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy tyto osobní údaje zpracovává do okamžiku, dokud mu nesdělíte, že si nepřejete obchodní sdělení dostávat, nejdéle však po dobu tří let od Vaše posledního nákupu. 

Zpracovatel si dále dovoluje Vám zaslat dotazník spokojenosti, to však pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu. V případě poskytnutí souhlasu o Vás Zpracovatel zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a informace o míře a způsobu využití služeb. Zpracovatel je poté oprávněn Vám zasílat dotazník spokojenosti, dokud neodvoláte svůj souhlas s tímto zasíláním. 

 1. Komu jsou osobní údaje zájemců zpřístupněny

Zpracovatel může Vaše osobní údaje poskytnout osobám poskytujícím Zpracovatelem marketingové služby, a to za účelem přípravy a realizace marketingových kampaní.

 1. Vaše práva

Vy, jakožto subjekty zpracování osobních údajů, máte následující katalog práv:

Právo na odvolání souhlasu

V případě, že Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, mátei právo tento souhlas odvolat. 

Právo na přístupMáte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás Zpracovatel zpracovává, po jakou dobu a za jakým účelem a komu tyto osobní údaje zpřístupňuje.

 

Právo na opravu

Máte právo na opravu nesprávně či neúplně zpracovávaných osobních údajů. Máte zejména právo žádat Zpracovatele o to, aby osobní údaje doplnil či upravil.

Právo na výmaz

V případě, že osobní údaje se pro účely, za kterými byly zpracovány, stanou nepotřebné či vyjde najevo, že osobní údaje zpracovává Zpracovatel protiprávně, máte právo žádat o jejich výmaz. Máte právo na výmaz osobních údajů také tehdy, vznesli-li jste námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, pokud Zpracovatel neprokáže , že jeho oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz, či vznesli-li jste námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. 

Právo na omezení zpracování

Pokud máte za to, že osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jsou chybné, máte právo požadovat omezení zpracování takových osobních údajů. Stejné právo máte také v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, pokud Zpracovatel neprokáže, že jeho oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz, či vznesli-li jste námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. 

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Zpracovatel v takovém případě posoudí, zda jejich oprávněný zájem převyšuje nad Vašim právem. 

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Zpracovatel v takovém případě přestane za tímto účelem osobní údaje bez dalšího zpracovávat.

Právo na stížnost

Dále máte právo právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž více informací naleznou na adrese: 

https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006

Kontakt

Pro případ, že zájemci budou chtít uplatnit svá práva či budou mít jiné dotazy týkající se ochrany osobních údajů, mohou se obrátit na e-mailovou adresu: info@paletoverohy.cz